Regulamin

Regulamin Sosnowieckiego Klubu Karate 

rok 2021/2022:

I. SKK: 

  1. Klub działa jako stowarzyszenie w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej, prawo o  stowarzyszeniach, statut, regulamin. 
   Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS 0000107960 i na podstawie statutu może prowadzić zajęcia sportowe/karate. 
  2. Jest członkiem Polskiego Związku Karate oraz Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai, a poprzez Branch Chief shihan Eugeniusza Dadzibuga 6 dan także Światowej Organizacji Karate WKO i z tego tytułu posiada licencję uprawniającą do udziału w zawodach sportowych Karate organizowanych przez te Związki. 
  3. Zajęcia sportowe są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Karate Kyokushin/ Shinkyokushin z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących. 
  4. Zajęcia prowadzą trenerzy i instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu zajęć (min. średnie wykształcenie, uprawnienia trenera lub instruktora wraz z licencją Polskiego Związku Karate, odpowiedni staż i postawa moralna). 
  5. Klub prowadzi zajęcia w całym roku kalendarzowym (przez 12 miesięcy) również w okresie ferii zimowych i wakacji (w siedzibie SKK ul. Andersa 1a Sosnowiec). Natomiast w filiach SKK tj. w szkołach w Będzinie i Czeladzi zajęcia odbywają się tylko w okresie roku szkolnego (od początku września do czerwca). 
  6. Regulamin Klubu obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w Sosnowieckim Klubie Karate. Członkami w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszyscy uczestnicy zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizatorzy zajęć karate, trenerzy i instruktorzy.

II. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenia NNW: 

  1. Członkowie Klubu biorący udział w zajęciach są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych w czasie trwania zajęć. Trenerzy lub Instruktorzy przejmują opiekę nad ćwiczącymi (w szczególności nad niepełnoletnimi) od momentu rozpoczęcia treningu do jego zakończenia. Klub ponosi odpowiedzialność tylko w tym czasie. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do odebrania niepełnoletnich uczestników po zakończeniu treningu.
  2. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia trenera/ instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko po uprzednim zgłoszeniu prowadzącemu. 
  3. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia i odnotowane w dzienniku zajęć, co jest warunkiem dalszych starań o odszkodowanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach:

  1. Opłata wpisowego dla nowych członków.
  2. Wpłata składki członkowskiej do 10 każdego miesiąca również w okresie ferii zimowych i wakacji lub w wyjątkowych przypadkach, w innym stałym terminie ustalonym z organizatorem zajęć.
  3. Aktualna deklaracja członkowska – w tym zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich.
  4. Aktualne badania sportowo – lekarskie.

IV. Składki członkowskie:

  1. Składki członkowskie normalne i ulgowe (rodzinne) mogą być opłacane tylko przez członków Klubu. Członkostwo Klubu uzyskuje się po opłaceniu składki wpisowej. W ramach składki wpisowej uczestnicy uzyskują także licencję Światowej (NPO WKO) i Europejskie (EKO) Organizacji Karate. 
  2. Członkostwo Klubu wygasa automatycznie po nie uregulowaniu składki członkowskiej za dwa kolejne pełne miesiące. 
  3. Osoby z nie opłaconymi składkami mogą zostać niedopuszczone do zajęć.
  4. Wpłata składki członkowskiej może nastąpić:
   a) na rachunek bankowy Klubu SKK; ul. Andersa 1a 41-200 Sosnowiec; Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 7032 3264,
   b) GOTÓWKĄ w kasie klubu,
   c) u trenera (instruktora) prowadzącego zajęcia na listę. 
  5. Składka członkowska jest niepodzielna i jest opłacana za każdy miesiąc (okres) w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu (okresie). Nieobecność na treningu lub treningach NIE zwalnia z konieczności opłaty składki. 
  6. W ramach składki członkowskiej członkowie Klubu poza swoimi zajęciami mogą brać udział we wszystkich zajęciach innych grup klubowych odpowiadających poziomem zaawansowania i wiekiem. 
  7. Wysokość i rodzaje składek członkowskich obowiązująca od 01.01.2022:
   a) 
   opłata wpisowa jednorazowa wynosi 50 zł,
   b) składka członkowska miesięczna – 150 zł płatna do 10 dnia każdego miesiąca. Obowiązuje przez 12 miesięcy.
  8. Zniżki dla rodzin i grup zorganizowanych: 
   a) w  przypadku 2 osób z rodziny opłata sumaryczna za treningi karate wynosi 280 zł,
   b) w przypadku 3 i więcej osób z rodziny opłata sumaryczna za treningi karate wynosi 400 zł,
   c) dla członków SKK od 15-tego roku życia – siłownia bezpłatna,
   d) rodzice i opiekunowie dzieci z grup TYLKO początkujących 3-4-5 lat P w trakcie zajęć swoich pociech mogą korzystać z siłowni gratis,
   e) członkowie rodzin mogą korzystać z siłowni i innych zajęć organizowanych w klubie ze zniżką.
  9. Zawodnicy, którzy na Mistrzostwach Polski zajęli I, II lub III miejsce są uprawnieni do korzystania z 50% zniżki na zajęcia karate przez okres do następnych Mistrzostw Polski.
  10. Instruktorzy SKK prowadzący zajęcia są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej i mogą korzystać bezpłatnie z Dojo, sprzętu sportowego oraz siłowni.
  11. Zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe mogą ubiegać się o stypendium miejskie.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć w Sosnowieckim Klubie Karate:

  1. Uczestnik zajęć ma prawo:
   a) korzystać z urządzeń i sprzętu klubu pod nadzorem instruktora prowadzącego zajęcia,
   b) brać udział w imprezach organizowanych przez Klub,
   c) korzystać z przysługujących mu zniżek,
   d) brać udział w zimowych i letnich obozach sportowych,
   e) przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan.
  2. Uczestnik zajęć ma obowiązek:
   a) przestrzegać postanowień regulaminu,
   b) brać czynny udział w zajęciach sportowych,
   c) opłacać w ustalonych terminach składki członkowskie,
   d) dbać o stałe doskonalenie swojego poziomu sportowego, kulturalnego i etycznego,
   e) reprezentować jak najlepiej barwy klubu,
   f) brać udział w pokazach karate.
  3. Uczestnik treningów grup początkujących powinien posiadać czysty i schludny strój sportowy (koszulkę, spodnie dresowe lub getry) oraz klapki.
  4. Uczestnicy grup średnio i zaawansowanych powinni posiadać czyste, białe karate-gi z naszywkami klubu, pas zgodny z nadanym stopniem oraz klapki. Naszywki: na lewej piersi znak kyokushin/shinkyokushin – kanji, na lewym rękawie naszywka Dojo, wszelkie inne znaki są niedozwolone.
  5. Uczestnicy grup średnio i zaawansowanych są zobowiązani do posiadania kompletu osobistych ochraniaczy:
   a) chłopcy: dłoń, goleń-stopa, ochraniacze na krocze (suspensoria),
   b) dziewczęta: dłoń, goleń-stopa, ochraniacze na klatkę piersiową.
   Ochraniacze powinny być podpisane w widoczny sposób.
  6. Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo zabronione. Wymaga się także upięcia długich włosów.

VI. Inne postanowienia:

  1. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować skreślenie z listy członków Klubu.
  2. Klub NIE będzie ponosił odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do klubu (telefony, biżuteria, tablety, laptopy itp.).